วันที่ 7 – 14 ก.พ. (วันมาฆบูชา)
วันที่ 21 – 28 ก.พ.
วันที่ 6 – 13 มี.ค.
วันที่ 18 – 25 มี.ค.

พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ พระราชวังที่วิจิตรงดงามอลังการยิ่งของรัสเซีย

โปรแกรมเดินทางวันที่ 1 : กรุงเทพฯ – มอสโคว

18.00 น.      คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q สายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ ( QR) เจ้าหน้าที่บริษัท คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง

21.05 น.       ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซียโดยเที่ยวบินที่ QR981 / QR223 บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน ระหว่างการเดินทางท่านจะได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่พร้อมรับการบริการอันสุดแสนประทับใจ แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินนานาชาติโดฮา ประเทศการ์ต้า

 

โปรแกรมเดินทางวันที่ 2 : มอสโคว – พระราชวังไม้โคโลเมนสโกเย – วิหารเซนต์ซาเวีย – อารามโนโวดิวิชี – สแปโรว์ฮิลล์

08.00 น.     คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงมอสโคว จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการทางสนามบินพร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ คนขับรถผู้ชำนาญเส้นทางและไกด์ท้องถิ่นคอยต้อนรับท่านที่สนามบิน นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมอสโคว นำท่านแวะชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ พระราชวังไม้ฤดูร้อนโคโลเมนสโกเย (Kolomenskoye The Wooden Palace) พระราชวังเก่าแก่ตั้งแต่สมัยพระเจ้าอเล็กซิส พระบิดาของพระเจ้าปีเตอร์ มหาราช พระราชวังแห่งนี้ขึ้นชื่อว่าสวยแปลกตากว่าพระราชวังอื่นๆ ที่พบเห็นในประเทศรัสเซีย เนื่องจากเป็นพระราชวังที่ทำจากไม้และไม่ได้ใช้ตะปูเลย โดยภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ กว่า 250 ห้อง ซึ่งได้ระดมช่างฝีมือเยี่ยมกว่าสองแสนคนมาสร้างโดยเฉพาะ นอกจากนั้นบริเวณพระราชวังยังมีจุดชมวิวที่สวยงามอีกหลายจุดด้วยกัน

เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย         นำท่านชมความงามของ วิหารเซนต์ เดอะซาเวียร์ วิหารในศาสนาคริสนิกายออร์โธดอกที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย โดดเด่นด้วยโดมทองบนยอดที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปีของกรุงมอสโคว  เดิมสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ ที่ 1 ในการเฉลิมฉลองชัยชนะต่อกองทัพของนโปเลียนแห่งฝรั่งเศส ต่อมาในสมัยของสตาลิน เคยสั่งให้ทุบทำลายสถานที่แห่งนี้เพื่อจะสร้างพระราชวังแห่งโซเวียตแต่ต้องยกเลิกไปเนื่องจากสงครามโลกครั้งที่ 2  จนกระทั่งในสมัยประธานาธิบดีบอริส เยลซิน จึงได้มีการบูรณะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ด้วยเงินบริจาคและพลังความศรัทธาของผู้คน มหาวิหารโดมทองแห่งนี้จึงกลายเป็นสถานที่หลักในการประกอบพิธีกรรมทางคริสต์ศาสนาของประเทศรัสเซีย จากนั้นนำท่านชม อารามชีโนโวดิวิชี (Novodevichy Convent) อารามแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1524 และได้ถูกรวบรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ UNESCO World Heritage Site เมื่อปี ค.ศ.2004 อารามชีแห่งนี้มีความสำคัญในแง่ของประวัติศาสตร์รัสเซีย คือ ครั้งหนึ่งที่นี่เคยถูกใช้เป็นที่คุมขังพระนางโซเฟียและเชื้อพระวงศ์หญิงของราชวงศ์โรมานอฟ ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ถูกใช้เป็นสุสานสำหรับสุภาพสตรีคนสำคัญของประเทศ จากนั้นนำท่านขึ้นสู่จุดสูงสุดของกรุงมอสโควที่ “ เนินเขาสแปโรว์ ฮิลล์ ” จุดชมวิวของที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโควได้ทั้งหมด ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับตึกมหาวิทยาลัยมอสโควโลโมโนชอฟ (Moscow Lomonosov University) มหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ใหญ่โตและเก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย ที่สร้างเป็นตึกสูงใหญ่ในสมัยสตาลิน ตึกอธิการบดีสูงถึง 32 ชั้น มีหอประชุมขนาดบรรจุคนได้ 1,500 คน ถือเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามอีกแห่งบนเนินเขาเลนิน ซึ่งเป็น 1 ใน 7 ตึก ที่สร้างด้วยรูปทรงเดียวกัน อิสระให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึก เช่น พวงกุญแจ ตุ๊กตาแม่ลูกดกแบบต่าง ๆ 

ค่ำ           บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก
พัก   Vega Izmailovo Hotel , Delta Izmailovo Hotelหรือเทียบเท่า

โปรแกรมเดินทางวันที่ 3 : มอสโควเมโทร – พระราชวังเครมลิน – อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – ระฆังและปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – จัตุรัสแดง – วิ

เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม ถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการตบแต่ง ประดับประดาภายในสถานีต่างๆ ด้วยกระจกสี หินอ่อน ฯลฯ จนได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินแห่งเดียวในโลกที่มีศิลปะที่งดงามยิ่งกว่าที่ใดๆ จากนั้นนำท่านเข้าชมพระราชวังเครมลิน  สถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่สวยงามอันเป็นจุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี ภายในท่านจะได้ชม โบสถ์อัสสัมชัญ เป็นโบถส์ที่เก่าแก่ที่สุดและสำคัญที่สุดของรัสเซีย เป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอดโดยพระเจ้าอิวานที่ 3 มหาราช สร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1475-1479 ก่อสร้างทับลงบนโบสถ์ทีเก่าแก่โดยสถาปนิกที่มีชื่อเสียงของอิตาลียุคนั้นคืออริสโตเติ้ล ปิโอราอานติ จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอร์รี่แชมเบอร์ซึ่งเป็นที่เก็บบริภัณฑ์สมบัติล้ำค่าของกษัตริย์พระเจ้าซาร์แห่งรัสเซีย อันได้แก่  บัลลังค์เพชร, บัลลังค์งาช้าง,ราชรถทองคำ,เครื่องบรรณาการจากราชวงศ์ต่างๆ ในยุโรปรวมถึงไข่อีสเตอร์ที่หาชมได้ยากยิ่ง จากนั้นชม โบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล โบสถ์ที่สร้างอุทิศให้กับนักบุญอาร์คแอนเจล ไมเคิล เป็นที่เก็บพระศพของพระเจ้าซาร์ก่อนยุคพระเจ้าปีเตอร์มหาราช จากนั้นนำท่านชม ะฆังพระเจ้าซาร์ สร้างในปี ค.ศ.1733-1735 สมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลก แต่เกิดความผิดพลาดระหว่างหล่อ ทำให้ระฆังแตก ปัจจุบันวางโชว์ไว้ภายในพระราชวังเครมลิน พร้อมกันนี้นำท่านชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ สร้างในปี ค.ศ.1586 ต้องการให้เป็นปืนใหญ่ที่สุดในโลก ทำด้วยบรอนซ์ น้ำหนัก 40 ตัน และลูกกระสุนหนัก ลูกละ 1 ตัน

เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      จากนั้นนำท่านชมความวิจิตรงดงามของ รุงมอสโคว เมืองหลวงของประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ที่ยิ่งใหญ่ตั้งอยู่บนเนินเขา 7 ลูก มีแม่น้ำมอสควาไหลผ่านกลางเมือง นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสแดงสถานที่สำคัญของกรุงมอสโคว ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในมอสโควด้านหน้าเป็นที่ตั้งของกิโลเมตรที่ศูนย์ของรัสเซียพื้นถนนมีสัญลักษณ์เป็นวงกลม จากนั้นนำท่านชม วิหารเซนต์บาซิล สัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอิวานจอมโหด ประกอบด้วยโรงสวดทรงกระบอก 9 โรง ซึ่งเชื่อมต่อกันเป็นอย่างกลมกลืน ผ่านชมสุสานเลนิน อนุสรณ์สถานของผู้นำพรรคบอลเชวิคที่ปัจจุบันล่มสลายไปกับความยิ่งใหญ่ของสหภาพโซเวียต จากนั้นนำท่านเดินชมรอบ ๆ บริเวณจัตุรัสแดงซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญต่าง ๆ เริ่มที่ อนุสรณ์สถาน เลนิน เป็นที่เก็บศพสร้างด้วยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพ เลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแก้วครอบอยู่ ตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสหน้าวังเครมลิน นับว่าเลนินเป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของสหภาพ       โซเวียตที่ยังมีคนนับถือ และบริเวณเดียวกันท่านจะได้ชม     หอนาฬิกาซาวิเออร์ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา ที่มียอดเป็นนาฬิกา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ทำมาจากทับทิมน้ำหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นำมาประดับไว้เมื่อปี ค.ศ.1995 มีลักษณะคล้ายหอบิ๊กเบนที่ลอนดอน สมควรแก่เวลานำท่านช้อปปิ้งสินค้าที่ห้างสรรพสินค้ากุมห้างสินค้าเก่าแก่และใหญ่ที่สุดในในกรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย สร้างในปี ค.ศ.1895 เป็นอาคารสูง 3 ชั้น อาคารที่ออกแบบโดย Aleksander Pomerantsev ในรูปแบบที่เรียกว่า Russian Revival มีหลังคากระจกโค้ง โครงเหล็กให้แสงส่องเข้ามาให้ความสว่างแก่ตัวอาคารเพื่อประหยัดพลังงาน มีร้านค้าเปิดให้บริการมากมายถึง 200 ร้านค้า เป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่โตและสวยงาม มีความโดดเด่น จำหน่ายสินค้าจำพวกแบรนด์เนม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง น้ำหอม และสินค้าประเภทของที่ระลึก

ค่ำ      บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชมการแสดงละครสัตว์อันเลื่องชื่อ “Russian Circus” เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ไม่ควรพลาด ผสมผสานกับการแสดงกายกรรมและมายากลอันน่าตื่นตาตื่นใจ
พัก   Vega Izmailovo Hotel , Delta Izmailovo Hotelหรือเทียบเท่า

โปรแกรมเดินทางวันที่ 4 : มอสโคว – ซากอส – วิหารนักบุญเซนต์ เซอร์เจียส – ตลาดอิสไมโลโวเครมลิน – ล่องเรือแม่น้ำมอสควา

เช้า     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองเซอร์กาเยฟโปสาด (ซาร์กอส) ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมอสโควไปทางทิศตะวันออกประมาณ 70 กิโลเมตร ระหว่างทางท่านจะเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่ร่มรื่นงดงามไปด้วยป่าสน เมื่อเดินทางถึง นำท่านชมวิหารเก่าแก่ ที่สร้างในศตวรรษที่ 14 เพื่อเป็นศูนย์รวมชาวศริสต์ นิกายออร์โธดอกซ์ ที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ชมหอระฆังเก่าแก่ บ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ และวิหารนักบุญเซนต์ เซอร์เจียส (St. Sergius) ที่แท่นบูชาประดับประดาด้วยเงินบริสุทธิ์ จากนั้นมีเวลาให้ท่านได้เดินชมความงามโดยรอบเมืองหรือจะเลือกซื้อของฝากจำพวก ผ้าคลุมไหล่ งานไม้ต่างๆ ตุ๊กตามาทรอสก้า ซึ่งมีต้นกำเนิดที่เมืองซาร์กอสแห่งนี้ และถือเป็นอีกหนึ่งของฝากจากรัสเซียที่พลาดไม่ได้

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย     หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับกรุงมอสโคว นำท่าน ช้อปปิ้งของฝาก ของที่ระลึกที่ตลาดอิสไมโลโวเครมลิน โดยถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของกรุงมอสโคว ตลาดแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการค้าที่สำคัญและเป็นศูนย์รวมของช่างฝีมือจำนวนมาก มีร้านค้าและการจัดแสดงจำหน่ายสินค้าตามรายทาง เต็มไปด้วยร้านค้าขายของฝากของที่ระลึก ร้านกาแฟ ร้านอาหาร และสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งเดินเล่น  ท่านจะได้สนุกสนานกับการเลือกซื้อสินค้าพร้อมต่อรองราคากับพ่อค้าแม่ค้าชาวรัสเซียอัธยาศัยดี ได้เวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

ค่ำ       บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชมความงามของกรุงมอสโควโดยการล่องเรือในแม่น้ำมอสควาซึ่งถือได้ว่าเป็นแม่น้ำสายหลักที่ไหลผ่านกรุงมอสโควผ่านชมความงามของสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ของสองฝั่งแม่น้ำที่ประดับประดาตกแต่งอย่างสวยงาม หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก (เตรียมแพ็คกระเป๋าสำหรับออกเดินทางสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในวันรุ่งขึ้น)

พัก   Vega Izmailovo Hotel , Delta Izmailovo Hotelหรือเทียบเท่า

โปรแกรมเดินทางวันที่ 5 : มอสโคว – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – เสาอเล็กซานเดอร์ – พระราชวังฤดูหนาว

เช้า                บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง

........... น.     นำท่านออกเดินทางสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ด้วยรถไฟความเร็วสูง SAPSAN ที่ยวที่ 760A

........... น.   คณะเดินทางถึงนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก หรือ เลนินกราดเดิม ที่สร้างโดยพระเจ้าปีเตอร์ มหาราช เมื่อ ปี ค.ศ. 1703 นครแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ของชาวเมืองหลายครั้งและยังเป็นอู่กำเนิดอำนาจของการ  ปฏิวัติรัสเซียที่สั่นสะเทือนไปทั่วโลก เมืองนี้ถือได้ว่าเป็นเมืองที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกประกอบด้วย 44 เกาะ เชื่อมต่อกันด้วย แม่น้ำ-ลำคลองอีก 86 สาย สวยงามจนได้รับฉายาว่า “ราชินีแห่งยุรปเหนือ” นครแห่งนี้เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของรัสเซียมานานกว่า 200 ปี ตัวเมืองนั้น ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นนครที่สวยและสมบูรณ์มากที่สุดในด้านงานสถาปัตยกรรมและผังเมือง

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสพระราชวัง ซึ่งเป็นจัตุรัสหลักของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เป็นสถานที่ประกอบพิธีการต่าง ๆที่สำคัญ รวมถึงเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของรัสเซียด้วย ภายในบริเวณยังเป็นที่ตั้งของ เสาพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงคราวที่ทำสงครามชนะนโปเลียนแห่งฝรั่งเศส จากนั้นนำชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM ที่ประกอบด้วยห้อง ต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง ณ สถานที่แห่งนี้ เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนประเทศรัสเซียของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย / รัสเซีย พร้อมทั้งทรงร่วมฉายพระฉายาลักษณ์กับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ของรัสเซียอีกด้วย ปัจจุบันพระราชวังนี้ได้ถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่า ของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซี่, ปีกัสโซ,แวนโก๊ะ ฯลฯ จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่สวยที่สุดและใหญ่ที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง

ค่ำ                บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก
พัก MOSKOVSKIE VOROTA HOTEL ,PARK INN HOTEL BY RADISSON หรือเทียบเท่า

โปรแกรมเดินทางวันที่ 6 : พุชกิ้น – พระราชวังแคทเธอรีน – ปีเตอร์ฮอฟ – วังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์

เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่มืองพุชกิ้น ตั้งอยู่ทางใต้ของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เป็นเมืองที่มีความสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี จากนั้นนำท่านเข้าชม“พระราชวังแคทเธอรีน” ภายในพุชกิ้นวิลเลจที่สวยงามแห่งหนึ่งในรัสเซีย ด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสานโดยนำเอาความโดดเด่นของศิลปะ แบบรัสเซียและศิลปะแบบบารอคมารวมกัน ตัวอาคารทาสีฟ้าสดใส  มีหลังคารูปโดมสีทองสุกปลั่ง ภายในประกอบด้วยห้องหับต่างๆ นับร้อย โดยเฉพาะห้องอำพัน (แอมเบอร์รูม) ที่ทุกท่านจะต้องประทับใจ อิสระให้ท่านเดินชมสวนอันร่มรื่นงดงามในสไตล์ฝรั่งเศส หรือช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองได้ตามอัธยาศัย

เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย         จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองปีเตอร์ฮอฟ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ “พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์”  ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช พระตำหนักที่ได้ชื่อว่าเป็น RUSSIA VERSILLES เป็นพระราชวังที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุที่พวยพุ่งมาจากรูปปั้นสีทอง และที่ต่าง ๆ มากกว่า 100 แห่ง ด้วยสถาปัตยกรรมยุคทอง ท่านจะตื่นตาตื่นใจ กับประติมากรรม ที่วิจิตรงดงามอลังการยิ่ง ห้องหับต่างๆ ภายในพระราชวังประดับประดาไปด้วยทองคำอร่ามเรืองพร้อมภาพเขียนที่สวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์จนมิอาจประเมินค่าได้ ส่วนภายนอกก็ดารดาษไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์และสวนน้ำพุอันตระการตาสวยงามไม่ แพ้พระราชวังแวร์ซายในฝรั่งเศส

ค่ำ    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก  
พัก MOSKOVSKIE VOROTA HOTEL ,PARK INN HOTEL BY RADISSON หรือเทียบเท่า

โปรแกรมเดินทางวันที่ 7 : อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์ – วิหารเซนต์ไอแซค – วิหารหยดเลือด – ป้อมปีเตอร&พอล – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก –

เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราชเป็นอนุสาวรีย์แห่งแรกของรัสเซีย ที่พระนางแคทเธอรีนที่ 2 ดำริให้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระเจ้าปีเตอร์มหาราช ผู้สร้างเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยมีตัวอักษรภาษาลาตินและภาษารัสเซียสลักอยู่ที่ฐานข้อความว่า "แด่พระเจ้าปีเตอร์ที่ 1 จากพระราชินีแคทเธอรีนที่ 2 สิงหาคม ค.ศ. 1782" นำท่านชม มหาวิหารเซนต์ไอแซคซึ่งเป็นวิหารที่มีความหรูหราโดยจะเห็นได้จากเสาหินแกรนิตสีน้ำตาลทองรวมทั้งสิ้นประมาณ 48 ต้น น้ำหนักต้นละ 114 ตัน สูงไม่ต่ำกว่า 20 เมตรเป็นเสาหินทั้งแท่ง โดยมีเสาหินที่หายากอื่นๆอีกมาก เช่น มาลาไคต์ เสาหินสีเขียว (MALACHITE) และลาปิส เสาหินสีน้ำเงิน (LAPIS) วิหารแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นวิหารที่มีโดมใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลกรองจาก Santa Marie Dei Fiori in Floence , St. Pual in London and St. Peter In Rome ซึ่งเป็นโบสถ์ที่มีโดมใหญ่ที่สุด ยอดโดมทำด้วยทองคำแผ่นหนักถึง 100 กิโลกรัม วิหารเซนต์ไอแซคแห่งนี้นับว่ามีผู้สร้างมากถึง 400,000 คน ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส August de montferrand ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 40 ปี จากนั้นนำท่านชม วิหารหยดเลือด (SAVIOR OF THE SPILLED BLOOD) ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระเจ้าซาร์ อเล็กซานเดอร์ที่ 3 ชมความงดงามของโบสถ์นี้และที่มาของคำว่า“โบสถ์หยดเลือด” รูปร่างและลักษณะภายนอกของโบสถ์แห่งนี้นั้น จำลองมาจากมหาวิหารเซนต์บาซิลในมอสโคว นำท่านเข้าชม “ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล” ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นที่คุมขังของนักโทษทางการเมือง เป็นป้อมปราการที่สร้างขึ้นพร้อมๆ กับนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบันใช้เป็นสุสานที่เก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศ์โรมานอฟทุกพระองค์  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Outlet Village Pulkovo อิสระให้ท่านเลือกซื้อของที่เอาท์เล็ตซึ่งรวมร้านค้าแบรนด์ชื่อดังมากกว่า 40 ร้านค้า อาทิเช่น ADIDAS, BOSS, FURLA, GUESS, LACOSTE, NIKE, PUMA, TOMMY HILFIGER, VASSA&CO, SAMSONITE ฯลฯ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน  

17.25 น.          คณะออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานครโดยเที่ยวบิน QR280/QR834 (1725-2325/0205-1240) แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงโดฮาประเทศการ์ต้า  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

โปรแกรมเดินทางวันที่ 8 : กรุงเทพฯ

12.40 น.          คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ... พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

 

ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 53500บาท ทัวร์ยุโรป,อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส,เที่ยวยุโรป

วันที่ 7 – 14 ก.พ. (วันมาฆบูชา)
วันที่ 21 – 28 ก.พ.
วันที่ 6 – 13 มี.ค.
วันที่ 18 – 25 มี.ค.