วันที่ 22 – 29 ต.ค. (วันปิยมหาราช)
วันที่ 1 – 8 พ.ย.
วันที่ 19 – 26 พ.ย.
วันที่ 3 – 10 ธ.ค. (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ)

พักบน เรือสำราญ SCANDINAVIAN

โปรแกรมเดินทางวันที่ 1 : กรุงเทพฯ – โดฮา – สต๊อกโฮล์ม

17.30 น.     คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน Qatar Airways (QR) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง

21.05 น.  ออกเดินทางสู่ สต๊อกโฮล์มโดยเที่ยวบินที่ QR 839/QR 169 (21.05 – 00.05 น. / 01.50 – 07.15 น.)  แวะพักและรอเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา  บริการอาหาร และเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน

โปรแกรมเดินทางวันที่ 2 : เนินเขา FJALLGATAN – ซิตี้ฮอลล์ – ห้าง NK – ย่าน Sergel Square – เมืองเก่ากัมล่าสแตน (สวีเดน)

07.15 น.  คณะเดินทางถึง สนามบินอาลันดา กรุงสต๊อกโฮล์ม  (Stockholm) เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ซึ่งล้อมรอบด้วยทะเลสาบมาร์ลาร์ จนได้รับสมญานามว่าเป็น นครแห่งน้ำ หรือ เวนิแห่งยุโรป นำท่านผ่านพิธีการทางสนามบิน พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ รถโค้ชปรับอากาศพร้อมคนขับผู้ชำนาญเส้นทางรอรับท่านที่สนามบิน  จากนั้นนำท่านเริ่มต้นการท่องเที่ยวที่จะทำให้ท่านประทับใจไปแสนนาน ด้วยการนำท่านชมความงามของกรุงสต๊อกโฮล์ม  นำท่านขึ้นสู่จุดชมวิว บนเนินเขาถนนFJALLGATAN ชมความสวยงามจากบนมุมสูงของ กรุงสต็อกโฮล์ม  เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จนได้รับการขนานนามว่า “ความงาม บนผิวน้ำ (Beauty on Water) หรือ “ราชินีแห่งทะเลบอลติก” เมืองแห่งประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ครั้งศตวรรษ   ที่ 13 ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานด้วยความสะดวกสบาย และทันสมัยของบ้านเมือง ตึกรามบ้านช่อง  รวมทั้งปราสาทราชวังตั้งอยู่ริมน้ำและตามเนินสูงต่ำ เกาะใหญ่น้อย 14 เกาะ ที่โอบล้อมด้วยท  ะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) ทำให้สต็อกโฮล์มเป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก จากนั้นนำท่านเข้าชม ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์มหรือซิตี้ฮอลล์ ซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลังคาด้วยหินโมเสก สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1911 ซึ่งใช้ปัจจุบันเป็นสถานที่ จัดงานเลี้ยงฉลองผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบล ภายในห้อง GOLDEN HALL ที่ประดับประดาด้วยโมเสกทองคำนับล้านชิ้น สวยงามวิจิตรตระการตายิ่งนัก 

เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)

บ่าย         จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ ห้างสรรพสินค้าเอ็นเค NK ซึ่งเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเหนือหรือ ย่าน Walking Street Sergel Square อันทัน สมัยอิสระตามอัธยาศัยกับการช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง หรือจะเลือกมุมสวยๆ นั่งจิบน้ำชาหรือกาแฟในย่านนี้  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินเล่น ย่านเมืองเก่ากัมล่าสแตน นำท่านชมพระราชวังหลวง พระบรมมหาราชวังสตอกโฮล์ม (Stockholms Slott) เป็นพระราชวัง  สไตล์บาโรก ตั้งอยู่ในเขต Old Town ของสตอกโฮล์ม ที่นี่สร้างขึ้นในช่วงทศวรรษ 1700 โดยปัจจุบันเป็นที่พำนักอย่างเป็นทางการของราชวงศ์สวีเดน โดยพระราชวังสูง 7 ชั้นที่แบ่งออกเป็น 600 ห้อง จากนั้นให้ท่านเก็บภาพความประทับใจกันตามอัธยาศัย   

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างคืน ณ Quality Hotel Globeหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

โปรแกรมเดินทางวันที่ 3 : สต๊อกโฮล์ม – เออเรโบร – ปราสาทเออเรโบร – คาร์สตัด – วิหารแห่งคาร์สตัด – Town square (สวีเดน)

เช้า      รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนทีโรงแรม Buffet

จากนั้นเดินทางต่อไปยัง เออเรโบร (Orebro) เมืองเอกของมณฑลเออเรบรู ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของทะเลสาบเยลมาเรน เป็นสถานที่มีการประชุมครั้งสำคัญหลายครั้ง รวมทั้งการประชุมแห่งชาติใน ค.ศ. 1810 ซึ่งเป็นการรับเลือกมกุฎราชกุมารแห่งสวีเดน ซึ่งต่อมา ภายหลังได้ครองราชย์เป็นพระเจ้าชาร์ลที่ 14 นำท่านแวะถ่ายรูปที่ระลึกกับ ปราสาทเออเรโบร(Orebro Castle) และสำนักงานของ หนังสือพิมพ์  Allehanda Borgen ซึ่งแต่เดิมเป็นอาคารของธนาคารที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป  

เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร       (อาหารพื้นเมือง)

บ่าย   นำท่านเดินทางกันต่อสู่ เมืองคาร์สตัด(Karlstad) เมืองสวยริมทะเลสาบแวเนิร์น ประเทศสวีเดน ได้รับการขนานนามว่าไวกิ้งแห่งสแกนดิเนเวีย ผ่านทะเลสาบน้อยใหญ่แสนสวย ให้ท่านได้ผ่านชมวิวอันสวยงามตลอดสองข้างทางเมืองตากอากาศอันมีชื่อเสียงของประเทศสวีเดนและพักให้ท่านได้เปลี่ยนอิริยาบถจากการเดินทาง พร้อมเดินเล่นถ่ายรูปซื้อของฝากของที่ระลึก เมื่อถึงเมืองคาร์สตัดนำท่านชมความสวยงามของเมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ KLARALVEN ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดของสวีเดน นำท่านชมย่านเมืองเก่าพร้อมชมวิหารแห่งคาร์สตัดที่สร้างตั้งแต่ยุคกลางถือได้ว่าเป็นโบสถ์สไตล์บารอคแห่งแรกของเมือง มีความสวยงามในแบบของชาวสแกนที่จะเน้นสีขาวเป็นหลัก จากนั้นชมจัตุรัสใจกลางเมือง Town square ศูนย์รวมความเจริญตั้งแต่โบราณเป็นที่ตั้งของศาลากลางของเมืองที่สวยงามอิสระให้ท่านถ่ายภาพที่ระลึกพร้อมเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกกันตามอัธยาศัย

 ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 พักค้างคืน ณ Scandic Karlstad Cityหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน      

โปรแกรมเดินทางวันที่ 4 : คาร์สตัด – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ – ย่านคารลโจฮันเกท (นอร์เวย์)

เช้า       รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนทีโรงแรม Buffet

เดินทางสู่ กรุงออสโล เมืองที่ถูกสถาปนาขึ้นเมื่อ 60 ปีก่อน ซึ่งในอดีตเมื่อครั้งที่นอร์เวย์อยู่ในอารักขาของอาณาจักรเดนมาร์ก นอร์เวย์ได้ย้ายเมืองหลวงถึง 2 ครั้งจากกรุงทรอนโฮลม์มาเป็นกรุงเบอร์เกนก่อนจะมาเป็นกรุงออสโลในปัจจุบัน ตั้งอยู่ริมฝั่งออสโลฟยอร์ด เขตท่าเรือคึกคักไปด้วยผู้คน และนักท่องเที่ยว ระหว่างทางชมความงามสองข้างทางสวยงามแปลกตาด้วยทิวทัศแบบสแกนดินเนเวียเป็นที่ราบสลับภูเขาสูงมีแม่น้ำ และทะเลสาบอยู่ตลอดทางตามอัธยาศัย

เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   นำท่านชม อุทยานฟรอกเนอร์หรือสวนหิน(Frogner Park) อุทยานทางธรรมช  าติที่มีประติมากรรมอันแสดง ถึงความเป็นอยู่สภาพชีวิต และการดิ้นรน ต่อสู้ของมนุษย์ชาติ ซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อดังของกุสตาฟ วิเกอร์แลนด์ ชมผลงานน้ำพุวงจรชีวิตที่มีความหมายสอนใจ โดย เฉพาะเสาหิน “โมโนลิธ” กลางสวนที่สูงถึง 17 เมตรที่เป็นรูปคนจำนวนมากมายปีนป่ายกันอยู่บนเสา และเป็นประติมากรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดซึ่งท่านไม่ควรพลาดชมในหมู่ปฎิมากรรมทั้งหมด จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเที่ยว ย่านคาร์ลโจฮันเกทถนนคนเดิน และย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของออสโล ตรงปลายถนนเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวงสร้างโดยพระเจ้าชาร์ลที่ 3 ปัจจุบันเป็นที่ประทับของราชวงศ์  นอกจากนี้ยังมีร้านค้าต่าง ๆ โรงแรม พิพิธภัณฑ์  ร้านอาหารตั้งเรียงรายจนสุดถนน

 ค่ำ       รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างคืน ณ Scandic Helsfyr หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน      

โปรแกรมเดินทางวันที่ 5 : พระราชวังหลวง – อาคารรัฐสภา – ปราสาทAkurshus – โอเปร่าเฮาส์ – ย่านเอเคอร์บรูค – เรือ DFDS

เช้า      รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนทีโรงแรม Buffet

นำท่านเที่ยว กรุงออสโล ผ่านชมทำเนียบรัฐบาล พระบรมมหาราชวัง อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปีต่างๆ อาทิ เนชั่นแนลเธียเตอร์ อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง จากนั้นนำท่านชมด้านหน้า ปราสาท Akurshus งานสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1648  สร้างเป็นฐานบัญชาการป้องกันเมืองจากการรุกรานของชาวสวีเดน รวมถึงเคยใช้เป็นคุกสำหรับขังนักโทษ อิสระให้ท่านถ่ายภาพด้านหน้าซึ่งตั้งอยู่ติดกับฟจอร์ทอันสวยงาม  จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ  โอเปร่าเฮาส์ ซึ่งสร้างขึ้นด้วยสไตล์โมเดิร์นเมื่อปี 2007 ได้รับรางวัลการออกแบบระดับโลกมากมาย

เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      หลังอาหารนำท่านสู่ ย่านเอเคอร์ บรูค (Aker Brygge) และที่ตั้งของศาลาว่าการ (City Hall) แนวอาร์ตเดคโคสถาปัตยกรรมที่ดูทันสมัย ประดับไปด้วย น้ำพุ สวน และประติมากรรมเติมแต่งให้ดูกลมกลืน ใกล้กันเป็นThe Nobel Peace Centre สถานทีทีมีการจัดแสดงเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพอันทรงเกียรติ อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกกันตามอัธยาศัย ได้เวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ

15.30 น.  เดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือสำราญ DFDS (Overnight Cruise) ที่พรั่งพร้อมไปด้วยร้านขายของ, ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเป๋าสำหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน)

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำแบบ "สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์" ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ  

นำคณะพักบน เรือสำราญ SCANDINAVIAN SEAWAYS (Overnight Cruise) ห้องพักคู่

โปรแกรมเดินทางวันที่ 6 : โคเปนเฮเกน – เงือกน้อย – ปราสาทโรเซนบอร์ก ( เดนมาร์ก )

เช้า.        บริการอาหารเช้าบนเรือ

09.00 น.   เรือเข้าเทียบท่า ณ กรุงโคเปนเฮเก้น เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์กมหานครอันยิ่งใหญ่แห่งคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย สร้างขึ้นมาอย่างยาวนานกว่า 2000 ปี นำท่านชมความงดงามของกรุงโคเปนเฮเกน เริ่มต้นโดยการนำท่านชม เดอะลิตเติ้ลเมอร์เมด รูปปั้นเงือกน้อย สร้างด้วยสำริด นั่งอยู่บนก้อนหิน มีขนาดความสูงประมาณ 1.25 เมตร ริมอ่าวโคเปนเฮเก้น เป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของเมือง สร้างขึ้นโดยศิลปินชาวเดนมาร์ก โดยผู้ว่าจ้างได้รับอิทธิพลจากนิทานของ ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน รูปปั้นแล้วเสร็จถูกนำไปแสดงในปี ค.ศ. 1913 อิสระให้ท่านเก็บภาพอ่าวโคเปน เฮเก้นอันสวยงามด้วยบรรยากาศแบบสแกนแท้ ๆ จากนั้นไปชมน้ำพุเกฟิออนเทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึ้นมาซึ่งเป็นเรื่องราวที่เล่าขานกันมาแต่โบราณ

เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย        ได้เวลาอันสมควรนำท่านชมความงามของเมือง เริ่มต้นตั้งแต่อาคารรัฐสภา, ซิตี้ฮอลล์, นิวเฮ้าส์ เขตย่านท่าเรือ ที่มีอาคารบ้านเรือนตั้งแต่ยุคคริสต์ ศตวรรษที่ 17 เรียงรายกันอย่างสวยงาม  จากนั้นไปชมปราสาทโรเซนบอร์ สร้างในสไตล์แบบดัชต์ – เรอเนสซองส์ อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี สร้างในศตวรรษที่ 17 โดยพระเจ้าคริสเตียนที่ 4  เพื่อเป็นสถานที่พักร้อนของราชวงศ์ นำชมรอยัลคอลเลคชั่น ที่เก็บเครื่องประดับมีค่าของราชวงศ์เดนมาร์ก มาตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 16 อาทิ มหามงกุฎ, เครื่องประดับที่ทำจากเพชรและอัญมณีต่างๆ ของแต่ละราชวงศ์ นับเป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศเดนมาร์ก

 ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างคืน ณ Scandic Hvidovre หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน      

 

โปรแกรมเดินทางวันที่ 7 : ย่านนูฮาวน์(ท่าเรือใหม่) – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – ถนนสตรอยก์– เดนมาร์ก – กรุงเทพ

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ ย่านนูฮาวน์ แปลว่า ท่าเรือใหม่ เดิมเป็นท่าเรือพาณิชย์ที่ไว้สำหรับเรือจากทั่วทุกมุมโลกมาเทียบท่า บริเวณนี้จึงรายล้อมไปด้วยร้านอาหารและตึกรามบ้านช่องที่มีสีสันสดใส ในช่วงฤดูร้อน นูฮาวน์ เป็นที่นิยมสำหรับวัยรุ่นชาวเดนมาร์กที่นิยมมานั่งรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม นอกจากนี้ ยังเป็นที่สำหรับล่องเรือชมวิวและสถานที่ต่างๆ รอบกรุงโคเปนเฮเกนได้อีกด้วยจากนั้นอิสระให้ท่านเก็บภาพบรรยากาศอันสวยงามตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่ พระราชวังอมาเลียนบอร์ก (จากด้านนอก) ที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก โดยมีพระราชินีมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งราชวงศ์เดนมาร์กประทับอยู่ มีการ์ดทหารรักษาพระองค์ประจำอยู่ในแต่ละจุด ดังนั้น เริ่มตั้งแต่เวลา 11.30 น. ทหารหลวงจะเดินสว  นสนามจากพระราชวัง Rosenborg และเคลื่อนขบวนมาเปลี่ยนเวรเฝ้ายามที่หน้าพระราชวัง และจะทำการเปลี่ยนเวรยามกัน ณ เวลา 12.00 น. ของทุกวันเป็นภาพที่สวยงามยิ่งนัก

เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      จากนั้นอิสระให้ท่านช็อปปิ้งสินค้าย่านวอล์คกิ้งสตรีท หรือ ถนนสตรอยก์ แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของโคเปนเฮเกน และอยู่ในใจกลางเมือง Strøget เป็นถนนคนเดินยาวที่สุดในโลกที่มีความคับคั่งของร้านค้า ตั้งแต่สินค้าราคาถูกและสินค้าแบรนด์เนมที่มีราคาแพงที่สุดในโลก ถนนคนเดินนี้มีความยาวถึง 1.1 กิโลเมตรที่ยื่นจากศาลากลางไปยังถนน Kongens Nytorv  Strøget จึงถูกตั้งเป็นชื่อเล่นของถนนคนเดินดังกล่าวตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมาและครอบคลุม ถนน 4 สายด้วยกันคือ Frederiksberggade, Nygade, Vimmelskaftet และ Østergade

ได้เวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่ สนามบินโคเปนเฮเก้น

22.35 น.     ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ QR 164/QR 832 (22.35 – 05.50 น. / 08.00 – 19.00 น.) แวะพักและรอเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา  บริการอาหาร และเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน

โปรแกรมเดินทางวันที่ 8 : กรุงเทพมหานคร

19.00 น.   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดี...พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 63555บาท ทัวร์ยุโรป,อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส,เที่ยวยุโรป

วันที่ 22 – 29 ต.ค. (วันปิยมหาราช)
วันที่ 1 – 8 พ.ย.
วันที่ 19 – 26 พ.ย.
วันที่ 3 – 10 ธ.ค. (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ)