ป้อมฮวาซ็อง (Hwaseong Fortress)

img

ป้อมฮวาซ็อง (Hwaseong Fortress)

  • ตั้งอยู่ที่เมืองซูวอน ประเทศเกาหลีใต้สร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1794 - 1796 โดยพระเจ้าจองโจแห่งราชวงศ์โชซอน เพื่อใช้เป็นที่ประทับและเป็นที่ฝังพระศพขององค์ชายรัชทายาทจังฮอน (องค์ชายซาโด) ที่ถูกพระบิดาคือพระเจ้ายองโจซึ่งเป็นพระอัยกาของพระเจ้าจองโจลงโทษโดยการขังองค์ชายไว้ในถังข้าว ให้อดข้าวอดน้ำพอผ่านไป 7 วันจนสิ้นพระชนม์ภายในถังข้าว ป้อมฮวาซองมีพืนที่ถึง 30 ตารางกิโลเมตรโดยตั้งอยู่ทางใต้ของกรุงโซล (พ.ศ. 2540)ฮวาซองเป็นป้อมปราการขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่เมืองซูวอน (Suwon) จังหวัดเคียงจิ (Gyeonggi-do) ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของกรุงโซล ได้ถูกสร้างขึ้นจากการวางแผนโดยกษัตริย์ซองโจ (King Jeongjo) กษัตริย์องค์ที่ 22 แห่งราชวงศ์โชซอน โดยมีเหตุผลในการสร้างหลักๆ อยู่ 2 ข้อ คือ เหตุผลแรก กษัตริย์ซองโจต้องการย้ายหลุมพระศพของพระบิดา Sado Seja จากภูเขา Beabongson ไปยังฮวาซอง ในปี 1789 ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างกว่า 34 เดือน และเหตุผลที่สองคือ ต้องการสร้างเมืองหลวงขึ้นมาใหม่ เพื่อเสริมความยิ่งใหญ่ของความเป็นกษัตริย์
  • ตัวป้อมได้รับการก่อสร้างโดยวิทยาการชั้นสูงและด้วยอุปกรณ์ก่อสร้างที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่โครงสร้างถูกทำให้มั่นคงแข็งแรงขึ้น เป็นการก่อสร้างที่ผสมผสานระหว่างวิธีของชาวตะวันออกและวิธีของชาวตะวันตก มีการใช้หิน ปูน อิฐ และไม้ เป็นส่วนประกอบของกำแพง ซึ่งรวมถึงระบบระบายน้ำ เชิงเทิน ช่องยิงปืนบนกำแพง และหอรบต่างๆ ตัวป้อมทอดยาวโอบล้อมตอนล่างของเมืองซูวอนเป็นวงรูปไข่มหึมา กินความยาววัดได้ถึง 5.52 กิโลเมตร มีสิ่งอำนวยความสะดวก 41 แห่งภายในวงรูปไข่นั้นโครงสร้างของป้อมในแต่ละแห่งผสมผสานให้สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมที่อลังการในเชิงยุทธศาสตร์ได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้น ยังมีการนำเครนมาช่วยในการก่อสร้างซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างทันสมัยในยุคนั้น และยังได้นำเทคโนโลยีจากประเทศจีนเข้ามาใช้ ช่วยให้ประหยัดงบประมาณและเวลาในการก่อสร้างจากเดิมที่คาดว่าจะใช้เวลาราว 10 ปี ก็สามารถสร้างเสร็จภายในเวลาแค่ 2 ปีเท่านั้น
  • ตัวป้อมปราการทอดยาวไปตามที่ราบและไหล่เขาซึ่งน้อยนักที่จะได้เห็นป้อมลักษณะนี้ในประเทศข้างเคียงอย่างญี่ปุ่นและจีน ป้อมนี้ได้รับการออกแบบให้ใช้ประโยชน์ในด้านการเมือง การค้าและการทหาร โดยได้รับอิทธิพลมาจากซิลฮัก (Silhak) หรือ "การเรียนรู้ในเชิงปฏิบัติ" อันเป็นแนวคิดใหม่ในสมัยนั้น ซึ่งแสดงถึงเทคนิคการสร้างชั้นยอดและแสดงถึงฝีมืออันประณีต